Primera förlorade i Danmarks Högsta Domstol ang tekniskt fel och flygförsening

Primera förlorade i Danmarks Högsta Domstol ang frågan om huruvida tekniskt fel som orsakat flygförsening kan anses utgöra så kallade “extraordinära omständigheter”

TRS Travelright Primera Air

Danmarks högsta domstol har idag i två mål avgjort frågan om tekniskt fel kan anses utgöra extraordinära omständigheter enligt EU Förordning 261/2004. Cirka två tusen resenärers krav på ersättning pga av flygförsening har vilandeförklarats i danska domstolar i avvaktan på dessa avgöranden. Primera förlorade idag i båda målen.

I det första målet Sag 39/2015  som avsåg tekniskt fel ang elektriska kontakter som indikerar inställningen av flaps på flygplanets vingar ansåg domstolen att Primera redan 2009 hade informerats av Boeing om att det fanns en nyutvecklad kontakttyp som var mer korrosionshärdig. Primera valde dock 2010 att inte byta ut kontakterna.

Domstolen ansåg därför att detta inte kunde röra sig om extraordinära omständigheter då det i detta begrepps natur ligger att det skall handla om något oförutsett. Här hittar man domen i fulltext.

I det andra målet, Sag 41/2015 var det tekniskt fel i form av en otäthet runt tanklocket på vingens undersida. Boeing kände till problemet men hade inte informerat Primera. Ej heller hade danska luftfartsmyndigheter ställt krav på utbyte av tanklocken. Felen var därför oförutsedda.

Domstolen hänvisar dock till den stränga praxis ang tekniska fel som utarbetats av EU domstolen, först med rättsfallet Wallentin Hermann från 2008 samt nu med det senaste rättsfallet Van der Lans från september 2015. Rättsfallen undantar i princip endast rena fabrikationsfel. Domstolen fann därför att bränsleläckaget uppstått i Primeras normala verksamhet och även legat inom Primeras faktiska kontroll. Bränsleläckaget kunde därför inte anses vara extraordinära omständigheter.  Här hittar man domen i fulltext.   

Kommentar: enligt min mening var utgången väntad med tanke på den praxis som på senare tid har utvecklats med Huzar domen från England 2014 och nu Van der Lans domen från september 2015. Nu kvarstår bara tekniska fel orsakade av rena fabrikationsfel eller sabotage där flygbolagen kan gå fria.

Även arbetsgivare kan få ersättning vid flygförsening enligt Montrealkonventionen 1999

Enligt ett nytt rättsfall från EU domstolen så kan även arbetsgivare nu få ersättning vid flygförsening enligt Montrealkonventionen 1999

photo-1428908728789-d2de25dbd4e2

Den 17 februari kom avgörandet i C-429/14 från EU domstolen, Air Baltic Corporation AS vs Lietuvos Respublicos specialiuju tyrimu tarnyba

Montrealkonventionen 1999 är den internationella konvention som reglerar flygpassagerares rättigheter gentemot flygbolaget vid död, kroppsskada, flygförsening av passagerare, bagage och gods samt förlust och skada av bagage och gods. Vad gäller flygförsening så kan en passagerare få ut maximalt 4150 SDR (Special Drawing Rights) eller cirka 49.000 kr förutsatt att han kan bevisa sin skada. Såväl Sverige som alla EU länder och EU som överstatlig organisation har antagit Montrealkonventionen. EU förordningen 261/2004 är en specialreglering som ger en flygpassagerare rätt till schablonersättningar mellan 250-600 euro vid cancellerade och försenade flyg samt denied boarding. 

Det intressanta med det nya rättsfallet är att det utökar ansvaret för flygbolagen. Tidigare har bara flygpassageraren kunnat få ersättning. Nu har ansvaret utökats till flygbolagets avtalspart, i detta fallet den arbetsgivare som köpt flygbiljetter till sina anställda. Då arbetstagarna/flygpassagerarna drabbades av flygförsening så fick deras arbetsgivare ut ersättning för de merkostnader som flygförseningen orsakat arbetsgivaren i form av extra dagtraktamenten plus sociala avgifter på 338 euro.

 

Kan ersättning enligt Montrealkonventionen avräknas från flygförseningsersättning?

Kan ersättning enligt Montrealkonventionen avräknas från flygförseningsersättning? ARN har i en rad avgöranden avgjort detta.

logo_arn

Den konvention som reglerar passagerares rättigheter mot flygbolaget för dödsfall och personskada, försening, försening och skada på bagage samt försening och skada på flygfraktgods heter Montrealkonventionen 1999. Montrealkonventionen gäller som lag i Sverige och inom EU. Ersättning för passagerarförsening enligt Montreal kan utgå till ett belopp om ca max 50.000 kr. Men då måste passageraren kunna bevisa sin individuella skada. Ersättningen enligt 261/2004 på 250, 400 eller 600 euro är schablonersättningar och någon skada behöver inte visas. Men om en passagerare får ersättning för försening enligt Montrealkonventionen så kan avräkning i vissa fall ske enligt artikel 12, p 1 261/2004 vid beräkning av ersättning enligt 261.

ARN har nu avgjort ett par ärenden för att klargöra hur avräkning skall ske.

I ärendet 2014-11278 hade två passagerare rest med Norwegian från Stockholm till Los Angeles. De krävde ersättning med 1200 euro enligt 261 men även kompensation 800 kr för en förutbetald hotellnatt som inte kunde utnyttjas på grund av flygförseningen. Norwegian bestred kraven. Allmänna Reklamationsnämnden kom fram till att passagerarna hade rätt till ersättning med 1200 euro men fann även att de hade rätt till ersättning med 800 kr enligt Montrealkonventionen. Men någon avräkning av de 800 kr tilläts inte då skadan i form av förlust av en hotellnatt inte är av samma natur som tidsspillan enligt 261.

I ärendet 2015-01470 hade två passagerare drabbats av försening med SAS från Göteborg till Svalbard. De krävde ersättning med 800 euro enligt 261 men även skadestånd med totalt 25948 kr för hotell, måltider och bussresor, förlorad arbetsförtjänst samt tre dygns förlorad kryssning. ARN rekommenderade ersättning alla delar förutom för förlorad arbetsförtjänst som ej ansågs visad. Vad gäller avräkning enligt artikel 12, p 1 261/2004 så kom ARN fram till att då inget av skadestånden rörde tidsspillan så var de ej av samma natur som ersättning enligt 261 varför avräkning ej tilläts.

 

Kan ersättning från researrangören för flygförseningen avräknas från ersättningen från flygbolaget?

Kan ersättning från researrangören för flygförseningen avräknas från ersättningen från flygbolaget? ARN har i ett antal beslut avgjort frågan om avräkning kan ske och i sådant fall för vad.

logo_arn

Av artikel 12, 1 p EU förordning 261/2004 framgår att:

Tillämpningen av denna förordning påverkar inte en passagerares rätt till ytterligare kompensation. Kompensation som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan kompensation.

ARN har nu i en rad avgöranden avgjort hur denna artikel skall tolkas och tillämpas.

För det första har man fastslagit att avräkning kan ske åt båda hållen, dvs oavsett om ersättning har utgivits av flygbolaget eller researrangören. Den fråga som i normalfallet kommer upp är att researrangören har givit ett dagsavdrag för de dagar som semestern har förkortats för passageraren på grund av flygförseningen. Detta avdrag vill en del flygbolag dra av från kompensationen för flygförseningen enligt 261/2004.

Allmänna reklamationsnämnden har dock i två avgöranden (Änr 2015-03046 och 2015-03858) kommit fram till att för att avdrag skall få göras så måste det röra sig om ersättning för skada av samma natur dvs tidsspillan. Om passageraren har fått ett prisavdrag för förlorade semesterdagar så kan sådan ersättning därför inte avräknas från ersättning för flygförsening enligt 261/2004.

 

 

 

Nya flygavgöranden från ARN, måste man som passagerare reklamera förseningen till flygbolaget?

ARN har i slutet av december 2015 kommit med ett antal nya intressanta avgöranden. Bland annat har frågan om reklamation varit uppe för förnyad diskussion och avgörande. ARN anser nu att  reklamation måste göras inom skälig tid samt att ett krav som framställts 1 år och 5 månader efter flygningen ansågs ha gjorts för sent. 

logo_arn

ARN avgjorde ett ärende den 25 augusti 2014 (Änr 2013-08404) där man utan stöd i vare sig lag eller praxis ansåg att reklamation krävs samt att ett krav för ersättning för flygförsening som framförts av passageraren 4,5 år efter flygningen inte hade framförts inom skälig tid. Avgörandet togs med minsta möjliga majoritet. Av nämndens 5 ledamöter förklarade sig 2 skiljaktiga.

Allmänna reklamationsnämnden har nu tagit 3 nya beslut (Änr 2015-01750, 2014-11365 och 2015-01820), alla skiljaktiga, där man återigen har fastslagit att reklamation krävs samt att krav som har framställts 6 år, 2 år och 2 månader och till och med så sent som 1 år och 5 månader efter flygningen ansågs ha skett för sent.

Enligt min mening är ARN nu ute på väl hal is när man utan stöd i vare sig lag eller rättspraxis tolkar en EU rättsakt som 261/2004 till konsumenten/passagerarens nackdel. 261/2004 är ju en skyddslagstiftning till förmån för passagerarkollektivet.

Enligt min mening borde en lämplig avvägning kunna vara att man strök reklamationsskyldigheten men tillämpade specialpreskriptionen på 3 år i konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Dvs att kravet måste framställas senast 3 år efter flygningen. Detta skulle även bli en lösning i harmoni med de flesta andra EU länder där man har en 3 årig preskription på små fordringar.

Konsumentverket förklarade sig skiljaktigt i de nya ARN avgörandena och jag har redan varit i kontakt med ansvariga tjänstemän på myndigheten och begärt att Konsumentverket driver ett fall upp till Högsta Domstolen så att vi får vägledande praxis på området. Det kan inte vara rimligt att alla flygpassagerare skall behöva leva i ovisshet om vad som gäller. Jag avvaktar Konsumentverkets svar.

 

FLYGADVOKATEN GÖR TAKEOFF

Flygadvokaten Stephan Eriksson lämnar Advokatfirman Liman & Partners och startar en ny advokatfirma specialiserad på flygrätt och reserätt, Advokatfirman Eriksson & Partners AB. (www.erikssonpartners.com )

Eriksson-och-Partners_Logotyp-RGB__landscape

 

Advokatfirman företräder större och mindre flygbolag, helikopteroperatörer, flygverkstäder, flygmäklare, reseförmedlare m.m. där man bland annat hjälper till med all flygrelaterad juridik såsom överlåtelse och uthyrning av luftfartyg, registreringsärenden, ansökningsärenden, avtalsskrivning m.m. Man har även lång erfarenhet av skadereglering av större kommersiella flygolyckor samt passagerarförseningar. Advokatfirman arbetar även med certifikatsfrågor för piloter samt flygrelaterade brottmål.

ECC rapport om flygpassagerares rättigheter 2015. Flygpassagerare har svårt att få rätt mot flygbolagen

European consumer Centre ECC-Net från de olika EU länderna har sammanställt en rapport om passagerarrättigheter 2015. Sammanfattningsvis har flygpassagerarna svårt att få rätt mot flygbolagen. Private claims companies får blandad kritik

ecc

Konsument Europa tillsammans med sina systerorganisationer i Norge, Danmark, Franrike och Irland har gjort en enkätundersökning angående flygpassagerares rättigheter inom EU. (Du hittar rapporten här.) Ett avsnitt handlar om sk private claims companies såsom svenska TRS Travelright. I utvärderingen (sid 76) sägs å ena sidan att det blir dyrare för passageraren då claims företaget tar en del av kompensationen som ersättning. Å andra sidan har de en viktig funktion att driva mål i domstol då passageraren exempelvis har fått rätt i ARN men flygbolaget vägrar att betala ändå.

Jag menar att claims företagen har andra fördelar som inte omnämns i rapporten. Det är förvisso riktigt att dessa bolag tar någonstans mellan 20-30 % ink moms för sina tjänster.Men sett i pengar så tar de någonstans mellan 500-1000 kr för sina tjänster.

För detta tar de in all information från kunden, de sållar bort fall med extraordinära omständigheter, de framställer krav, de processar i domstol om nödvändigt. De tar slutligen emot ersättningen och betalar ut den. Dessutom jobbar de flesta på no win no fee vilket innebär att kunden aldrig står någon kostnadsrisk.

Jag har sett flera domstolsmål ang flygpassagerarrättigheter där rättegångskostnaderna har uppgått till  hundratusentals kronor. Sådana processer skulle inte vara ekonomiskt möjliga för den enskilde passageraren. Claims företagen har även en teknisk och juridisk expertis som den enskilde passageraren naturligen saknar mot flygbolagen.

Men vad passageraren främst vinner menar jag är inbesparad tid. De slipper att själva kravställa mot flygbolaget där flygbolagen ofta bestrider kraven. De slipper att själva driva frågan i ARN och att själva driva process i domstol. De många timmarna är värdefulla för många människor. Priset på kanske 500-1000 kr är då sannolikt ganska billigt i de flestas ögon.

 

 

Paketresedirektivet och paketreselagen uppdateras

Paketresor som köps online med flyg, hotell och bilhyra mm för ett enhetligt pris eller via länkade hemsidor skall i framtiden ha samma skydd som paketresor köpta av resebyråer.

10-Common-Travel-Mistakes-You-Can-Avoid

 

Då resemarknaden sedan det gamla paketresedirektivet antogs 1990 har förändrats kraftigt och då de flesta resor idag köps över internet så har det länge funnits ett behov av en uppdatering. Paketresereglerna kommer i framtiden att täcka två typer av reseavtal, den klassiska charterresan samt den nyare typen av researrangemang där konsumenten efter att exempelvis ha köpt en flygresa länkas vidare till andra resetjänster som  bilhyra och hotellbokning. Om ett andra avtal träffas inom 24 timmar efter det att den första tjänsten köptes så skall researrangemanget anses vara en paketresa.

I framtiden måste konsumenten informeras om att han ingår ett paketreseavtal samt om sina rättigheter och om vem som är ansvarig om något skulle gå fel exempelvis vid flygförseningar och inställda flyg. Konsumenten kommer att få rätt att säga upp avtalet och få pengarna tillbaka om priset stiger mer än åtta procent. Han har även rätt att säga upp avtalet vid force majeure artade händelser som naturkatastrofer och terroristattacker på resmålet.

Medlemsstaterna har nu två år på sig att implementera de nya reglerna som sedan skall träda ikraft senast sex månader därefter.

 Du hittar den nya direktivtexten här.

 

 

Se Norwegian på SVT Plus den 22 oktober

Norwegians många förseningar och vägran att rätta sig efter ARNs rekommendationer har lett till att flygbolaget toppar Råd & Röns och Vagabonds svarta lista, vilket har uppmärksammats av SVTs konsumentprogram SVT Plus.

Se programmet på SVT Play här.

IMG_6736.JPG

Till och med augusti i år hade 215 kunder anmält Norwegian till Allmänna reklamationsnämnden med krav på ersättning för flygförsening, men SVT Plus granskning av ärenden från 2013/2014 visar att bolaget i många fall struntar i när ARN ger kunden rätt, och inte betalar ersättning.

Norwegian toppar just nu Vagabonds och Råd & Röns svarta lista.

Norwegian vägrar att rätta sig efter ARNS rekommendation återstår bara för konsumenten att stämma i domstol för att få ut sin ersättning för flygförsening. Det finns över 400 pågående mål i Attunda tingsrätt som rör Norwegian och tolkningen av vissa regler. Väldigt få går vidare till dom utan tvisterna löses genom  förlikning. Av de 10 domar som Attunda tingsrätt har meddelat är 9 till resenärens fördel.

 

 

Norwegian på SVT Plus den 22 oktober

SVT Plus har träffat flera personer som drabbats av rejäla förseningar på långflygningar med Norwegian, och som enda ersättning fick matkuponger på Arlanda – trots att ARN gett dem rätt mot Norwegian.

IMG_6626.JPG

Till och med augusti i år hade 215 kunder anmält Norwegian till Allmänna reklamationsnämnden, men Plus granskning av ärenden från 2013/2014 visar att bolaget i många fall struntar i när ARN ger kunden rätt, och inte betalar ersättning. I det läget återstår bara för konsumenten att stämma i domstol. Det finns över 400 pågående mål i tingsrätten som rör Norwegian och tolkningen av vissa regler. Väldigt få går vidare till dom utan löses genom någon form av förlikning, och nio av tio domar är till resenärens fördel.

EU bestämmer

EG-förordning nr 261/2004 säger att resenärer ska få upp till 600 euro (idag knappt 6000 kronor) per person i kompensation när flyg försenas mer än tre timmar eller ställs in – oavsett pris på biljetten. Det finns två undantag: ”extraordinära omständigheter”, och när flygbolaget kan visa att de vidtagit alla rimliga åtgärder mot försening.

Det är tolkningen av undantagen som Norwegian tvistar om med både resenärer, ARN och Konsumentverket. Det har gått så långt att Konsumentombudsmannen (KO) har stämt Norwegian för bristande information.

– Det beror på att vi för några år sedan också hade ett ärende mot Norwegian om att de inte informerade kunderna rätt, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande KO.

Passagerare har långtgående rättigheter om det blir inställda eller försenade flyg, och flygbolagen har långtgående skyldigheter att informera konsumenterna, förklarar hon.

Motsatta meningar

Norwegians informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson håller fast vid att bolaget bara förhåller sig till förordning 261/2004, och att det är oklarheter i den som är anledningen till att man inte följer ARN:s rekommendationer. Vad gäller KO:s stämning, menar hon att Norwegian tvärtom ger väldigt tydlig information via sms, lappar och på hemsidan.

Advokat Stephan Eriksson som är specialiserad på flygbranschen tycker inte att det finns några oklarheter i formuleringen i förordning 261.

– Extraordinära omständigheter är något som ligger utom flygbolagets kontroll och utanför deras dagliga verksamhet.

Bolagen har länge hävdat att underhållsproblem på flygplanen är ”extraordinära omständigheter”, men nya rättsavgöranden säger att de ska kunna klara sitt eget underhåll. Under tiden för Plus granskning kommer också EU-domstolen med en ny dom som ger resenärer rätt till ersättning även när förseningen beror på oväntade tekniska problem.

Stora summor

Varför gör då Norwegian det så svårt för kunderna att få ersättning? Stephan Eriksson uppskattar att Norwegian hade 300-400 försenade långflygningar under 2013-2014.

– Då pratar vi kanske 70.000-80.000 passagerare. Det totala ersättningskravet är då 40-45 miljoner euro. Det är en årsvinst för Norwegian, det är klart de inte vill betala det, säger han.

Publicerad:

Josefin Peciva
josefin.peciva@svt.se