Är birdstrike en extraordinär omständighet vid bedömning av passagerares rätt till ersättning för flygförsening?

Ett nytt rättsfall från ECJ avgör frågan om birdstrike är en extraordinär omständighet vid bedömning av passagerares rätt till ersättning för flygförsening

atlantic_southeast_delta_birdstrike

Jag har tidigare skrivit om birdstrike i juni och augusti 2015. Det har länge varit omdebatterat om en birdstrike kan utgöra extraordinära omständighet vid bedömning en av en flygpassagerares rätt till ersättning för flygförsening. Från UK kommer rättsfallet Ash v Thomas Cook där domstolen ansåg att då birdstrikes är så vanliga utgör de en del av ett flygbolags dagliga aktivitet varför de knappast kan anses vara en extraordinär omständighet. Passagerarna tilldömdes därför ersättning för flygförsening i det målet.

I det nya rättsfallet från den 4 maj 2017 från EU domstolen, mål C‑315/15, Marcela Pešková  m fl vs Travel Service a.s ansåg EU domstolen att det enligt domstolens tidigare praxis framgår att den omständigheten, att vissa flygplansdelar har gått sönder i förtid, inte omfattas av extraordinära omständigheter, eftersom sådana fel är nära kopplade till flygplanets funktion. En sådan oförutsedd händelse ligger därför inte utanför det berörda flygbolagets faktiska kontroll, eftersom det åligger flygbolaget att säkerställa att de flygplan som företaget använder i sin ekonomiska verksamhet underhålls och fungerar väl

En kollision mellan en fågel och ett flygplan, liksom den eventuella skada som uppkommer till följd av kollisionen, ligger till sin art eller sitt ursprung utanför lufttrafikföretagets normala verksamhet och faktiska kontroll, eftersom den inte är nära kopplad till flygplanets funktion. Enligt EU domstolen ska en en birdstrike följaktligen därför kvalificeras som en extraordinär omständighet.

Det saknar vidare betydelse huruvida flygplanet faktiskt har skadats i kollisionen. Målet att sörja för ett långtgående skydd för passagerarna, som i enlighet med skäl 1 i förordning nr 261/2004 eftersträvas med förordningen, innebär att lufttrafikföretagen inte ska ges något incitament att underlåta att vidta de åtgärder som krävs i samband med en sådan händelse och i stället prioritera upprätthållandet av sina flygningar och punktligheten hos dessa framför målet att upprätthålla flygsäkerheten.

Min bedömning: jag anser att EU domstolen har resonerat rätt. Birdstrikes är en säkerhetsfråga och till sin natur oförutsedd, även om de inträffar tämligen ofta. De bör därför bedömas som extraordinär omständighet.

Stephan Eriksson
Aviation lawyer based at Astra Advokater Stockholm