Dina rättigheter enligt EU-förordningen 261/2004

Nekad ombordstigning, flygförseningar och inställda flyg är en oundviklig del av flygresor och kan orsakas av en mängd faktorer både inom och utanför flygbolagets kontroll. I bästa fall kan de vara ett mindre besvär. I värsta fall kan de få allvarliga konsekvenser för både passagerare och flygbolag.

2004 fortsatte Europeiska unionen sin politik för ett enhetligt skydd av konsumenters rättigheter genom att stifta EU-förordningen 261/2004 (“förordningen”). I förordningen anges flygpassagerares rättigheter då deras flyg är försenade, flyg ställs in eller om de nekas ombordstigning på grund av flygbolagets överförsäljning

Norwegian strandar svenskar

För vem är förordningen tillämplig?

Förordningen gäller “passagerare som reser från en flygplats belägen inom territoriet i en [Europeisk] medlemsstat som omfattas av fördraget”. Förordningen gäller även för “passagerare som reser från en flygplats belägen i ett tredjeland [dvs ett icke EU-land] till en flygplats belägen inom territoriet av en [Europeisk] medlemsstat som omfattas av fördraget om inte passageraren fått förmåner eller kompensation samt fått assistans i det tredje landet, under förutsättning att det lufttrafikföretag som utför flygningen är ett EG-lufttrafikföretag “. Förordningen är även tillämplig i Norge, Island, Schweiz och Ukraina.

Med andra ord omfattas du som flygpassagerare när flyget avgår från en flygplats i ett EU-land, eller flyget kommer in till EU och genomförs av ett europeiskt flygbolag.

Till exempel, om du reser med British Airways från London till New York tillbaka, du skulle täckas för både utgående och inkommande flyg. Men om du reser med American Airlines, täcks bara utresan men inte flighten New York – London eftersom American Airlines inte är ett ”EG-lufttrafikföretag”.

För att omfattas av förordningen måste du ha en bekräftad platsreservation och ha checkat in på föreskrivet sätt eller kommit till incheckningen senast 45 minuter före angiven avgångstid.

 

Vad omfattas?

 

Denied boarding eller nekad ombordstigning

Om en flygning är översåld, måste flygbolaget först leta efter frivilliga som är villiga att ge upp sin plats på flygningen i utbyte mot vad som oftast ett erbjudande om gratis flyg, vouchers, frequent flyer miles eller andra erbjudanden.

Om flygbolaget inte hittar tilllräckligt många frivilliga måste de tvinga passagerare av från flyget.  Sådana passagerare är oftast de som inte har checkat in online eller inte har kommit tidigt till flygplatsen.

Dessa passagerare har rätt till assistans och ersättning enligt förordningen.

 

Flygförsening

Om en flygning är försenad med mer än två timmar är flygbolaget enligt förordningen skyldigt att lämna assistans i form av måltider, förfriskningar och logi som är rimliga i förhållande till väntetiden.

Denna assistans kommer oftast i form av vouchers och är särskilt viktigt för de resenärer som inte har tillgång till lounge.

Flygbolagets skyldighet att lämna assistans är beroende av flygresans längd och längden på förseningen enligt följande [1]:

• Assistans skall lämnas för förseningar på 2 timmar eller mer vid flygningar upp till 1500 km.

• Assistans skall lämnas för förseningar på 3 timmar eller mer vid alla flygningar längre än 1500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1500 km och 3000km.

• Assistans skall lämnas för förseningar på 4 timmar eller mer som inte omfattas ovan.

 

Förutom att ge assistans , är flygbolagen skyldiga att lämna följande ersättning:

• För resor 1500 km eller mindre som är mer än 3 timmar försenade: 250 €

• För flygningar inom EU längre än 1500 km, eller för alla övriga flygningar mellan 1501-3500km där förseningen är längre än 3 timmar: 400 €

• För övriga flygningar över 3500km om förseningen är längre än 3 timmar: 600 €.

 

Viktigt att komma ihåg är att ersättning och assistans (såsom mat och förfriskningar) tillhandahålls separat. Så om en passagerare får en matvoucher på € 15 under en 3,5 timmars försening har flygbolaget inte rätt att dra av 15 euro från ersättningen.

Hotellrum (inklusive transfer till och från flygplatsen) skall lämnas om förseningen kräver en övernattning, även om detta beror på längden av förseningen. Att ge boende för en tre timmars försening till en flygning planerad att avgå vid 02:00 kanske inte skulle anses skäligen nödvändigt.

Förordningen ger även drabbade passagerare möjlighet att kontakta anhöriga via  gratis, två telefonsamtal, telex- eller faxmeddelanden, eller e-post. [2]

Om flygningen försenas med fem timmar eller mer, har passagerarna normalt rätt att överge sin resa och få en återbetalning för alla oanvända biljetter samt en flygning tillbaka till sin ursprungliga avgångsort snarast möjligt.

Ackumulerade förseningar orsakade av missade anslutningar

Hur är det med missed connections där en kortare försening leder till en missad anslutning som förorsakar en ännu längre försening på slutdestinationen?

I rättsfallet från EU domstolen ang Folkert [3], reste passagerarna från Bremen i Tyskland till Asuncion i Paraguay via Paris och Sao Palo. Den första flighten var bara försenad med 2,5 timmar men som en följd av missade anslutningar som orsakats av den första förseningen kom passageraren till Asunción 11,5 timmar senare än planerat. Air France hävdade att de inte var ansvariga, med tanke på den inledande förseningen var bara 2,5 timmar, men den tyska federala domstolen och EU-domstolen dömde till förmån för passagerarna.

Fallet belyser att förseningar kan mätas både som avgångsförseningar och ankomst förseningar, så att en kort fördröjning i början av en sektorsövergripande resa ändå kan resultera i en mycket längre fördröjning vid ankomsten till slutdestinationen.

Klagandena kunde därför göra anspråk på hela 11,5 timmars försening även om den första flygningen bara var försenad 2,5 timmar.

 

Inställd flygning

Om en flygning ställs in, är flygbolagen skyldiga att hålla “Problem och olägenheter för passagerarna” [4] till ett minimum.

I praktiken tvingar detta ett flygbolag att informera berörda passagerare om den inställda flygningen före den tidtabellsenliga avgångstiden, att erbjuda en rimlig ombokning snarast möjligt, eller en full återbetalning (inklusive en returflygning till utgångspunkten) så snart som möjligt , om den inställda turen är en del av en multilegged flight.

Så, till exempel när en passagerare reser från London till Aten via Frankfurt på två separata flygningar och flighten Frankfurt till Aten ställs in har passageraren rätt till full återbetalning av biljettpriset samt rätt att flygas tillbaka till London för att undvika att bli strandsatt i Frankfurt halvvägs genom sin resa.

När det gäller inställda flygningar eller nekad ombordstigning gäller följande rätt till ersättning:

• För alla flygningar på 1 500 km eller kortare: 250 €

• För alla flygningar inom EU längre än 1500 km och alla andra flygningar mellan 1500-3500 km:     400 €

• För alla flygningar 3,500km eller längre: 600 €

Om flygbolaget har möjlighet att omboka en passagerare på ett annat flyg till slutdestinationen och där ankomsttiden inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med:

• Två timmar för alla flygningar 1500 km eller kortare; eller

• Tre timmar i förhållande till flygningar längre än 1500 kilometer inom EU och för alla övriga flygningar mellan 1500 och 3500 km; eller

• Vid fyra timmar för alla flygningar längre än 3500km

Har flygbolaget rätt att reducera ersättningsbeloppet med 50%.

 

Extraordinära omständigheter

Flygbolagens första försvar är att hävda att förseningen eller inställda flygningen berodde på “extraordinära omständigheter“. [5]

Poängen med denna bestämmelse är att skydda flygbolag från förseningar eller inställd på grund av de oförutsägbara och osäkra förhållanden under vilka flygbolag verkar. Dessa kan omfatta: politiska eller civila oroligheter, säkerhetsrisker, dolda fabrikationsfel i flygplanet eller extrema väderförhållanden.

Ett färskt exempel är Eyjafjallajökull, vulkanutbrottet på Island. Det resulterande i ett ask-moln som stängde stora delar av Europas luftrum för veckor.

EU domstolen har [6] därefter slagit fast att naturkatastrofer med svårighetsgraden av Eyjafjallajökull utbrott utgör “extraordinära omständigheter”, vilket befriar flygbolagen från skyldighet att betala ersättning.

Men Eu-domstolen påpekade att ingen sådan kategori som “super-extraordinära omständigheter” föreligger som skulle befria flygbolag från sin skyldighet att tillhandahålla grundläggande assistans till sina passagerare som förfriskningar, logi och telefonsamtal som nämns ovan.

Hur är det då flygplan får tekniska problem?

Vad säger förordningen då flygbolagen på grund av tekniskam problem tvingas försena eller ställa in flighter?

Denna fråga behandlades nyligen av den engelska Court of Appeal [7] i rättsfallet ”Jet2.com vs Ronald Huzar”, där det fastslogs att vanliga tekniska problem som orsakar flygstörningar, såsom komponentfel och allmänt slitage, inte bör betraktas som” extraordinära omständigheter “”.

Även om detta är goda nyheter för konsumenterna, kommer beslutet att ha betydande ekonomiska konsekvenser för flygbranschen. Storbritanniens Civil Aviation Authority (CAA) rapporterade nyligen att hela 84% av reguljära flygningar i Storbritannien avgick “on-time” för Q1 2014, men av de 16% som var försenade, uppstod ett stort antal på grund av tekniska problem med flygplan. [11] Utan skydd av detta försvar kommer flygbolagen nu tvingas att överväga de ekonomiska följderna av att kompensera passagerare vid beslut om att avbryta en flygning under dessa omständigheter.

 

Strejker

Vad gäller vid strejk undrar säkert många passagerare som drabbats av den senaste tidens strejker i bl a Tyskland.

Strejker anses vanligen vara “extraordinära omständigheter“, men EU domstolen sade i ett rättsfall från 2012 [8] att händelser som strejker inte får undanta ett flygbolag från att betala ersättning för nekad ombordstigning, om en passagerares återstående flygningar påverkas av flygschemaändringar på grund av en tidigare arbetsmarknadskonflikt.

Men även om ett flygbolag befrias från skyldigheten att betala skadestånd på grund av strejk är de  fortfarande alltid skyldiga att tillhandahålla måltider, transporter och boende som krävs enligt artikel 9 i förordningen.

 

Vad innebär detta för resenärerna?

Flygpassagerare som reser till, inom eller från EU är några av de bäst skyddade konsumenterna i världen.

ICAO, FN-organet som ansvarar för den internationella civila luftfarten undersöker för närvarande olika sätt, i samarbete med branschorganisationer såsom IATA, att uppnå global enhetlighet i konsumentskyddet vid flygförseningar och inställda flyg.

Konsumentorgan såsom Europeiska konsumentorganisationen (BEUC) har också föreslagit ändringar av den befintliga förordningen som omfattar skrotning av “extraordinära omständigheter” som försvar i händelse av dåligt väder där det kan förutses [9].

Men varje lag är meningslös om den inte efterlevs. Så frågan är hur bra på att följa förordningen är flygbolagen och hur många flygbolag betalar ersättningar för flygförseningar och inställda flyg?

Artikel 14 i förordningen tvingar flygbolagen att informera passagerarna om deras rättigheter när de nekats ombordstigning eller drabbats av flygförsening eller inställda flyg.

En undersökning som utförts av tyska Verbraucherzentrale Brandenburg, det danska konsumentrådet och Storbritanniens Civil Aviation Authority [10] visade att medan 75 procent av resenärerna som drabbades av flygförseningar eller inställda flyg blev omdirigerade och kunde därmed behålla sina resplaner, endast 50 procent erbjöds måltider, förfriskningar och logi som de var berättigade till.

I den danska undersökningen fick bara 2-4 procent enligt uppgift ekonomisk ersättning. I den tyska undersökningen har endast 20 procent av de klagande enligt uppgift fått något svar från flygbolaget.

Passagerarna kan därför ha nytta av att känna till sina rättigheter före, under och efter de flyger.

De flesta europeiska flygbolag tillhandahåller en kopia av förordningen på sina webbplatser. En smart affärsresenär kan överväga att ha en kopia av förordningen till hands. Detta kan bidra till att minska förvirring om vad du som passagerare har rätt till och resultera i att assistans tillhandahålls snabbare och mer effektivt. Det kan även hjälpa dig att få komma ombord på nästa tillgängliga flyg lite snabbare så att du kan njuta av din gin och tonic förr snarare än senare.

 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R0261.
 2. Article 9 of the Regulation.
 3. http://eutopialaw.com/2013/03/18/sturgeon-revisited-yet-again-case-c-1111-air-france-v-folkerts/.
 4. Subsection (2) of the Regulation’s preamble.
 5. Article 5 of the Regulation.
 6. http://eutopialaw.com/2013/02/04/case-c-1211-denise-mcdonagh-v-ryanair-volcanic-ash-and-super-extraordinary-circumstances/.
 7. Jet2 vs. Huzar http://www.caa.co.uk/application.aspx?appid=7&mode=detail&nid=2370.
 8. C-22/11, Finnair Oyj v Timy Lassooy, 4 October 2012.
 9. http://www.beuc.org/publications/2013-00505-01-e.pdf.
 10. http://www.parliament.bg/pub/ECD/128092SWD_2013_62_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf.
 11. http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=14&pagetype=65&appid=7&mode=detail&nid=2377?

 

Av Alexander Freeman, en flyg jurist, journalist och reseskildrare

Publicerad på www.businesstraveller.com November 8, 2014

 

Postad i Uncategorized