Familj begär mellandom i Charlotta målet mot Norwegian pga engelska rättsfallet Jet2.com vs Ronald Huzar

Familj begär mellandom i mål mot Norwegian i ”Charlotta målet” ang frågan om tekniska fel kan utgöra extraordinära omständigheter vid bedömning av passagerares rätt till ersättning för flygförsening

I rättsfallet  “Jet2.com vs Ronald Huzar” från Storbritannien som rör en flygpassagerares rätt till ersättning för flygförsening enligt EU Förordning 261/2004 ansåg domstolen att tekniska fel som inte upptäckts och inte heller bort upptäckas av flygbolaget ej ansågs vara en extraordinär omständighet som kunde befria flygbolaget från att betala ersättning för flygförsening.

Familjen begärde därför i början av november “HD hissen” med frågan till Högsta Domstolen: Utgör tekniska fel på flygplan, som vid inspektion och underhåll inte har upptäckts och inte heller vid en skälig grad av inspektion och underhåll borde ha upptäckts, en extraordinär omständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 artikel 5 p 3?

Tingsrätten avslog familjens begäran bl.a. med den motiveringen att tingsrätten inte ansåg att EU-domstolens praxis är oklar.

Familjen har tolkat detta som att tingsrätten redan är av uppfattningen att det följer av EU-domstolens praxis att tekniska fel som inte upptäckts och inte heller bort upptäckas av flygbolaget ej är en “extraordinär omständighet” samt att Huzar-domen är korrekt.

I Charlotta målet blev flighten till Bangkok försenad på grund av en läckande tankdörr. Vad parterna i denna del av målet är oense om är om omständigheterna kring det tekniska felet kan utgöra en extraordinär omständighet eller ej.

Det huvudsakliga syftet med mellandomsinstitutet är att förenkla domstolsprocessen.

Genom att meddela mellandom i enlighet med familjens begäran skulle rätten kunna avgöra en för målet avgörande fråga. Skulle tingsrätten komma fram till att extraordinära omständigheter inte har förelegat så skall käromålet bifallas.

Familjen har därför begärt att tingsrätten skall avgöra frågan

om ett tekniskt problem som inte är resultatet av en produktskada, terroristgärning eller på annat sätt orsakats av utomstående tredje man, som är utomordentligt ovanligt och skäligen inte bort upptäckas vid sedvanliga och allmänt inom flygindustrin vedertagna kontroller och underhåll, en extraordinär omständighet enligt förordningen.

Det skall bli mycket spännande att få se vad domstolen kommer fram till.

 

Postad i Uncategorized