Flygplans krock med en flygplatstrappa är inte extraordinär omständighet

EU domstolen kom i en dom från den 14 november 2014 i målet  Sandy Siewert m fl v Condor Flugdienst GmbH, case C‑394/14 fram till att en krock mellan en flygplatstrappa och en flygplansvinge inte var en extraordinär omständighet och flygbolaget fick därför betala ersättning för flygförsening

Condor Travelright

Innan detta rättsfall så var EU domstolens praxis att skador på flygplan orsakade av tredje part normalt ansågs vara extraordinära omständigheter.

Enligt Condor berodde förseningen på att det plan som skulle genomföra flygningen hade skadats dagen innan på flygplatsen i Stuttgart. En rörlig flygplatstrappa hade stött emot planet, vilket orsakat strukturella skador på en flygplansvinge och nödvändiggjort insättning av ett ersättningsflyg.

EU-domstolen kom fram till att vad beträffar ett tekniskt problem som beror på att en rörlig flygplatstrappa stött emot ett flygplan så används sådana rörliga trappor eller gångbroar nödvändigtvis vid passagerarlufttrafik och möjliggör för passagerarna att stiga på och av flygplanet, varför lufttrafikföretagen ofta befinner sig i situationer där de använder sådana rörliga trappor. Under dessa omständigheter utgör den händelsen att en sådan rörlig trappa stött emot ett flygplan en del av lufttrafikföretagets normala verksamhet. Det finns för övrigt inget som tyder på att skadan på det flygplan som skulle genomföra flygningen skulle ha förorsakats av en händelse som ligger utanför en flygplats normala verksamhet, såsom sabotage eller terrorism, vilka enligt EU-domstolens praxis (se dom Wallentin-Hermann, EU:C:2008:771, punkt 26) omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter”.

Praxis har iom denna dom ändrats och det spelar nu ingen roll vem som har haft ansvaret för flygplatstrappan. Oavsett om det är flygbolaget, en oberoende operatör eller flygplatsen ansvarar flygbolaget. Passagerarna har därför rätt till ersättning för flygförsening i dessa situationer.