Familj tar hissen till Högsta Domstolen i ”Charlotta målet” ang frågan om tekniska fel kan utgöra extraordinära omständigheter vid bedömning av passagerares rätt till ersättning för flygförsening

Supreme Court i Storbritannien avgjorde den 31 oktober i rättsfallet “Jet2.com vs Ronald Huzar” frågan om tekniska fel på flygplan kan utgöra extraordinära omständigheter vid bedömning av passagerares rätt till ersättning för flygförseningar. En svensk familj använder nu HD-hissen för att få klarhet i vad som gäller i Sverige. 

jet2com

I Jet2.com vs Huzar var det fråga om ett oväntat elledningsfel i ett bränslefilter i en av motorerna.

Felet hade inte upptäckts och parterna var ense om att det inte heller vid en skälig grad av inspektion och underhåll borde ha upptäckts. (“The fault was neither discovered nor discoverable by a reasonable regime of maintenance or on reasonable inspection and therefore was unforeseen and unforeseeable.”)

I det uppmärksammade “Charlotta-målet” som rör en svensk familjs krav på ersättning från Norwegian för en flygförsening på ca 12 timmar Arlanda – Bangkok har Norwegian försvarat sig med att det bränsleläckage i ena vingen på grund av fel på en vingtanksdörr var mycket osannolikt och oväntat och därför utgör extraordinära omständigheter.

Huvudförhandling i målet är bestämt till den 12 februari nästa år. Oavsett utgången kommer målet sannolikt att fortsätta i Hovrätten och sedan kanske därefter upp till Högsta Domstolen. För att spara tid och pengar för båda parter och för att klargöra rättsläget ang Huzardomens giltighet i Sverige har familjen nu begärt ”HD-hissen”. HD-hissen innebär att tingsrätten kan hissa en rättsfråga direkt till Högsta Domstolen för slutligt avgörande.

Den fråga som familjen har begärt hissen på är:

”Utgör tekniska fel på flygplan, som vid inspektion och underhåll inte har upptäckts och inte heller vid en skälig grad av inspektion och underhåll borde ha upptäckts, en extraordinär omständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004?”

Om Högsta Domstolen skulle besvara frågan jakande så är Charlotta-målet avgjort och flygbolag kan inte längre ursäkta sig med extraordinära omständigheter vid oväntade tekniska fel. Om domstolen istället skulle överväga att besvara frågan nekande så måste domstolen rådfråga EU Domstolen ang vad gällande EU rättspraxis i frågan är. Detta skulle kunna leda till en omprövning av Wallentin-Hermann, det vägledande EU rättsfallet ang flygbolags ansvar för tekniska fel (Friederike Wallentin-Hermann mot Alitalia i mål C-549/07 av den 22 december 2008)

En HD-hiss förutsätter dock att båda parter samtycker, dvs Norwegian måste säga ja.

Så frågan är kommer Norwegian att medverka till att denna viktiga rättsfråga blir utredd?

Postad i Uncategorized