Högsta Domstolen tar upp rätt till ersättning för flygförsening

Högsta Domstolen har nyligen lämnat prövningstillstånd och kommer att ta upp frågan om rätt till ersättning för flygförsening angående en flygning med Thai Airways från Bangkok till Stockholm

TRS Travelright Thai Airways

Ett par flög med Thai Airways flight TG960 den 31 oktober 2008 från Bangkok till Stockholm. På grund av tekniskt fel försenades hemresan med sju timmar. Då Thai inte är en EU carrier och flygresan var in till EU gäller inte EU Förordning 261/2004. Däremot gäller Montreal konventionen från 1999 vilken har antagits av alla EU länder inkl Sverige samt EU.  Thailand har dock inte antagit Montrealkonventionen. Montrealkonventionen reglerar även flygförsening.

Både tingsrätten och hovrätten har ogillat parets krav. Ett antal intressanta frågor har avgjorts av Göta Hovrätt i dom i mål FT 21-14 av den 14 januari 2015. Hovrätten har funnit Montrealkonventionen tillämplig då parets resa som får ses som ett paket har  börjat och slutat i konventionsstaten Sverige. Paret har i hovrätten förtydligat sin talan som att de har lidit skada till följd av flygförseningen den inträffade flygförseningen på så sätt att de inte har kunnat nyttja sin fritid och att detta är en allmän olägenhet som är skadeståndsgrundande. Montrealkonventionen innehåller inga regler om vilka skador som är ersättningsgilla och hur skadeståndet skall beräknas. Av EU domstolens praxis följer att begreppet skada i Montrealkonventionen i och för säg omfattar både ekonomisk och ideell skada(se EU domstolens domar C-63/09 och C-83/10. Enligt EU domstolen krävs dock att skadan har uppkommit till följd av flygförsening, att det finns ett orsakssamband mellan flygförseningen och skadan och att skadan har individualiserats beroende på vilka förluster som passageraren har lidit. Den allmänna tidsspillan som följer av försenad flygning kvalificerar inte som en “skada till följd av försening” i den mening som avses i artikel 19 i Montrealkonventionen (se Nelson m fl iförenade målen C-581/10 0ch C-629/10).

Allmänna Reklamationsnämnden har dock i ett intressant avgörande från den 11 mars 2013 i ärende 2012-08741 kommit fram till att förlust av semester eller fritid utgör en ersättningsgill skada enligt Montrealkonventionen och att följderna av en försenad eller inställd flygning kan leda till att en passagerares syfte med hennes flygning uteblir eller inte fullt ut kan tillgodoses enligt Artikel 7 i EU Förordning 261/2004. Enligt ARN måste det alltså finnas utrymme för att tillerkänna en drabbad passagerare ersättning utöver den standardiserade ersättningen enligt Artikel 7.

Hur kommer det att gå i Högsta Domstolen?

Jag tror att HD kommer att gå på ARNs linje och öppna upp för en möjlighet för ersättning för förlust av semester eller fritid enligt Montrealkonventionen men att det i det aktuella fallet inte kommer att dömas ut någon ersättning då paret inte har individualiserat sin skada.

 

 

Stephan Eriksson
Aviation lawyer based at Astra Advokater Stockholm