Kan ersättning enligt Montrealkonventionen avräknas från flygförseningsersättning?

Kan ersättning enligt Montrealkonventionen avräknas från flygförseningsersättning? ARN har i en rad avgöranden avgjort detta.

logo_arn

Den konvention som reglerar passagerares rättigheter mot flygbolaget för dödsfall och personskada, försening, försening och skada på bagage samt försening och skada på flygfraktgods heter Montrealkonventionen 1999. Montrealkonventionen gäller som lag i Sverige och inom EU. Ersättning för passagerarförsening enligt Montreal kan utgå till ett belopp om ca max 50.000 kr. Men då måste passageraren kunna bevisa sin individuella skada. Ersättningen enligt 261/2004 på 250, 400 eller 600 euro är schablonersättningar och någon skada behöver inte visas. Men om en passagerare får ersättning för försening enligt Montrealkonventionen så kan avräkning i vissa fall ske enligt artikel 12, p 1 261/2004 vid beräkning av ersättning enligt 261.

ARN har nu avgjort ett par ärenden för att klargöra hur avräkning skall ske.

I ärendet 2014-11278 hade två passagerare rest med Norwegian från Stockholm till Los Angeles. De krävde ersättning med 1200 euro enligt 261 men även kompensation 800 kr för en förutbetald hotellnatt som inte kunde utnyttjas på grund av flygförseningen. Norwegian bestred kraven. Allmänna Reklamationsnämnden kom fram till att passagerarna hade rätt till ersättning med 1200 euro men fann även att de hade rätt till ersättning med 800 kr enligt Montrealkonventionen. Men någon avräkning av de 800 kr tilläts inte då skadan i form av förlust av en hotellnatt inte är av samma natur som tidsspillan enligt 261.

I ärendet 2015-01470 hade två passagerare drabbats av försening med SAS från Göteborg till Svalbard. De krävde ersättning med 800 euro enligt 261 men även skadestånd med totalt 25948 kr för hotell, måltider och bussresor, förlorad arbetsförtjänst samt tre dygns förlorad kryssning. ARN rekommenderade ersättning alla delar förutom för förlorad arbetsförtjänst som ej ansågs visad. Vad gäller avräkning enligt artikel 12, p 1 261/2004 så kom ARN fram till att då inget av skadestånden rörde tidsspillan så var de ej av samma natur som ersättning enligt 261 varför avräkning ej tilläts.

 

Postad i Uncategorized