Magsjuk pilot ingen extraordinär händelse – resenärer på Primera flight får 600 euro var efter flygförsening

Två resenärer får rätt mot flygbolaget Primera Air i tingsrätten vilket innebär att de får 600 euro var i skadestånd sedan en flygresa blivit mer än tio timmar försenad.

TRS Travelright Primera Air

Efter att en flygresa mellan Salalah i Oman och Stockholm i januari blivit mer än tio timmar försenad, stämde två av passagerarna flygbolaget och yrkade ersättning enligt EU förordning 261/2004.

Fördröjningen hade ostridigt orsakats av att en pilot drabbats av magsjuka under en mellanlandning vid en tidigare flygning, vilket lett till följdförseningar.

Flygbolaget anförde att det skulle undantas skyldighet att kompensera passagerarna, eftersom förseningen berott på extraordinära omständigheter och att det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen.

Bolaget uppgav att man försökt hyra in ersättningsflyg från andra bolag men fått besked att inga ersättningsflyg fanns tillgängliga.

Passagerarna anförde att ett enstaka sjukdomsfall inte kunde vara en extraordinär omständighet, utan en del i bolagets ordinära drift.

Tingsrätten konstaterar nu att sjukdomsfall hos piloter generellt inte kan utgöra en extraordinär omständighet när sjukfallet inträffar före det att piloten påbörjat flygningen. Att flygbolaget endast trafikerar den aktuella sträckan en gång i veckan ska enligt rätten inte tillmätas betydelse.

Bolaget har i sin dagliga verksamhet haft anledning att räkna med att en pilot kan bli sjuk under en resa till ett flyguppdrag som ska påbörjas påföljande dag.

Sjukfallet hade inträffat tio timmar innan piloten skulle checka in för nästa flygning, och kan därför inte anses utgöra en extraordinär omständighet.

Oavsett så har bolaget under alla omständigheter inte framlagt någon utredning som styrker att det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen. Därför ska passagerarnas talan bifallas.

Flygbolaget åläggs att betala skadestånd på 600 euro till var och en av dem.

Publicerad Dagens Juridik 2011-11-27

Min kommentar: Rättsfallet från Attunda tingsrätt (dom FT1188-14, 2014-11-03) är mycket intressant. Det faktum att sjukdom hos crew preflight inte kan utgöra en extraordinär omständighet är ju helt i enlighet  med EU praxis. Primera Air menar vidare att det faktum att de bara trafikerar Oman en gång per vecka och att det skulle bli så dyrt att hålla extra personal i Oman skall tillmätas betydelse. På detta svarar domstolen:

Tingsrätten delar inte den uppfattningen. Flygningarna till dessa orter ingår i Primera Airs normala verksamhet oberoende av att flygningarna inte sker på daglig basis till dessa orter. Primera Air har haft anledning att räkna med att sjukfall inträffar även i samband med dessa flygningar. De eventuella merkostnader som uppkommer för att Primera Air ska undvika längre förseningar på nu aktuell sträcka kan inte vältras över på passagerarna med hänvisning till att Primera Air valt att trafikera sträckan på visst sätt. 

Det är således alltid upp till flygbolaget att planera sin verksamhet så att som i detta fallet sjukdom hos crew inte försenar passagerarna.

Postad i Uncategorized