Norwegian nekar sina passagerare rätt till dröjsmålsersättning grundat på ett irrelevant holländskt rättsfall

Norwegian har redan prövat att få rättegång i Attunda tingsrätt vilandeförklarad grundat på det sk van der Lans fallet i Holland men har förlorat. Fallet rör flygbolags ansvar för rätten till ersättning för flygförsening vid tekniska fel. Trots detta nekar Norwegian nu sina passagerare  ersättning grundat på ett framtida avgörande i EU domstolen som kan ligga åratal framåt i tiden.

20140501-061938.jpg

Den 31 oktober 2014 kom Englands högsta domstols beslut att inte bevilja prövningstillstånd ang den överklagade hovrättsdomen i målet Jet2.com vs Ronald Huzar (Huzardomen). Grunden för beslutet var  dels att högsta domstolen ansåg att hovrättens dom var riktig samt dels att det inte fanns något behov av att rådfråga EU domstolen då rättspaxis i EU var klar.

Huzardomen innebär att ansvaret för flygbolagen för tekniska fel på deras flygplan är mycket strängt och sk extraordinära omständigheter föreligger numera bara för produktsskador, skador via tredje man och terroraktioner.

Som en följd av Huzardomen yrkade Norwegian i december 2014 att Charlotta Holmquistmålet skulle vilandeförklaras  enligt 32:5 rättegångsbalken då det var av synnerlig vikt för Norwegian att vilandeförklaring skedde i avvaktan på det enligt Norwegian viktiga holländska rättsfallet nr C-257/14, C van der Lans v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (”van der Lans-målet”) skulle prövas av EU domstolen. Norwegian påstod vidare att det nu allmänt vilandeförklarades mål både i Holland och England i avvaktan på EU domstolens viktiga avgörande i van der Lans-målet.

Det visade sig vid en närmare granskning att van der Lans målet kom från en ensam underrättsdomare i domstolen i Amsterdam samt att de frågor som ställts till EU domstolen antingen redan har besvarats genom EU domstolens tidigare praxis eller är hypotetiska frågor som EU domstolen inte kommer  att besvara. Det visade sig vidare att Norwegians uppgifter om omfattande vilandeförklaringar också var direkt felaktiga. Endast ett fåtal flygbolag brydde sig om att ens yrka vilandeförklaring och endast ett ytterst fåtal mål vilandeförklarades. Inte ens på domstolen i Amsterdam vilandeförklarades det några mål , förutom av den domaren som hade dömt i van der Lans målet.

Den 30 december 2014 beslöt Attunda TR därför att Holmquistmålet inte skulle vilandeförklaras.

Som en följd av detta gav Norwegian upp den 14 januari 2015 och medgav kärandenas yrkanden. Av inlagan framgår att Norwegian  bedömde att det förelåg stor risk för att Norwegian skulle förlora Holmquistmålet och att Norwegian därför föredrog att medge kärandenas talan framför att efter huvudförhandling förlora målet och få en negativ dom emot sig. Även om Norwegian kallar detta ”ett processuellt medgivande” och inte ett medgivande i sak så kan någon annan slutsats rimligen inte dras än att även Norwegian nu anser att Huzardomen är gällande rätt i Sverige och EU och att det bränsleläckage som förevarit på det aktuella Euroatlantics flygplan, en Boeing 777-200, även om det var ovanligt, inte kan utgöra några extraordinära omständigheter som kan befria Norwegian från sitt ansvar från att utge förseningsersättning enligt EU Förordning 261/2004.

På grund av Norwegians medgivande har Attunda tingsrätt meddelat dom per den 22 januari 2015 där Norwegian dömts att betala full ersättning till Charlotta Holmquist med familj.

Gällande rätt inom EU idag är därför Jet2.com vs Ronald Huzar vilket Norwegian är väl medvetna om.

Trots detta skriver de nu till sina passagerare som drabbats av flygförsening och nekar ersättning grundat på van der Lans och att rättslaget i framtiden kanske kommer att ändras.

Se exempel på deras svarsemail till passagerare nedan.

Norwegian hoppas naturligtvis på att passagerarna kommer att glömma bort eller inte längre bry sig om sin rätt till ersättning för flygförsening. Norwegians agerande är i klar strid med EU Förordning 261/2004.

Min uppmaning till passagerare som får sådana här email är att inte ge upp utan ta Norwegian till svenska ARN, till norska Transportklagenemnda eller stämma Norwegian i domstol.

 

Exempel på Norwegian nya bestridande email:

 
Dear Sir/Madam, 

I write in relation to your claim for compensation for the delay of the above Norwegian Air Shuttle ASA (‘Norwegian’) flight under Regulation (EC) 261/2004 (‘the Regulation’).

The Regulation does confer on passengers a right to fixed compensation of between €250 and €600 when their flights are either cancelled or delayed by in excess of three hours. However, Article 5(3) of the Regulation creates an exception to that right where the cancellation or delay was “caused by extraordinary circumstances which could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken”. 

Norwegian’s position is that the delay to the flight resulted from technical problems beyond its actual control, which constitute “extraordinary circumstances” within the meaning of Article 5(3) of the Regulation. 
This means that we will not be paying you compensation in this case, although as we explain below, we will keep our position under review in light of a pending case to be heard before the Court of Justice of the European Union. 

We wish you to understand our position, which is not necessarily final, so we are writing you to explain.

You may or may not be aware that what constitutes “extraordinary circumstances” for these purposes has been the subject of considerable attention in the courts and the Court of Justice of the European Union. We have to say that the state of the law is still unclear.

However, the pending case we refer to above is a reference to the Court of Justice of the European Union by a Dutch court: C. van der Lans v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Case C-257/14). 

The reference in C. van der Lans seeks clarification as to the proper application of the Article 5(3) exception when the delay or cancellation has been caused by a technical problem with the aircraft, and therefore will have a bearing on your claim for compensation. It is hoped that the Court of Justice will provide clarification which is definitive. 

Given the importance of the decision in C. van der Lans, Norwegian intends to postpone processing all compensation claims involving a technical problem until the outcome of that case is known. 

We are not alone in taking this course. Courts have been staying cases pending the outcome of C.van der Lans. We consider it fair and just that all airlines and all passengers should be treated the same. 

Processing your claim – Next steps 
There is not yet a date for the hearing in the Court of Justice. But following the outcome of C. van der Lans, we will write to you and set out Norwegian’s position in relation to your claim for compensation. If in the light of the outcome we accept your claim, our letter will give you any further information you may need on the claim procedure and ask for any further information we will need to process your claim.

You do not need to take out proceedings in respect of your claim because we have your claim on file and will write you, as I have indicated above. If you do not accept our position following the outcome of C. van der Lans it will be open to you to take such further action, including taking out proceedings, as you then deem appropriate. 

Best regards

Annika
Customer Relations

Web norwegian.com

 

 

Postad i Uncategorized