Norwegian stäms på nytt ang flight DY 7205 från Arlanda till Bangkok den 15 februari 2014

Norwegian har idag den 26 januari i Attunda tingsrätt stämts på ersättning för flygförsening av ytterligare 60 passagerare på flight DY7205 den 15 februari 2014. Orsaken till stämningen är att Norwegian i tidigare mål med Charlotta Holmquist med familj har medgivit samtliga krav och utgivit ersättning. Norwegian har dock vägrat att betala ut ersättning till övriga passagerare på samma flight. 

Johan Nilsson TT

Undertecknad stämde Norwegian vid Attunda tingsrätt för familjen Holmquists räkning per den 5 mars 2014, mål FT1712-14, enhet 2, Attunda tingsrätt (Holmquistmålet). Krav hade dessförinnan den 22 februari 2014 framställts gentemot Norwegian för 59 passagerares räkning. Holmquistmålet var avsett att vara ett pilotmål för att inte i onödan belasta Attunda tingsrätt med ett stort antal krav från samma flyg med identiska omständigheter. Tanken var att för det fall Norwegian skulle förlora i Holmquist målet så skulle Norwegian utge ersättning för flygförsening även till till de övriga passagerarna på samma flight DY7205 den 15 februari 2014. Muntlig förberedelse hölls i målet den 22 september 2014 samt huvudförhandling var planerad att hållas den 12 februari 2015.

Den 31 oktober 2014 kom Englands högsta domstols beslut att inte bevilja prövningstillstånd ang den överklagade hovrättsdomen i målet Jet2.com vs Ronald Huzar (Huzardomen). Grunden för beslutet var  dels att högsta domstolen ansåg att hovrättens dom var riktig samt dels att det inte fanns något behov av att rådfråga EU domstolen då rättspaxis i EU var klar.

Huzardomen innebär att ansvaret för flygbolagen för tekniska fel på deras flygplan är mycket strängt och sk extraordinära omständigheter föreligger numera bara för produktsskador, skador via tredje man och terroraktioner.

Som en följd av Huzardomen yrkade Norwegian i december 2014 att Holmquistmålet skulle vilandeförklaras  enligt 32:5 rättegångsbalken då det var av synnerlig vikt för Norwegian att vilandeförklaring skedde i avvaktan på det enligt Norwegian viktiga holländska rättsfallet nr C-257/14, C van der Lans v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (”van der Lans-målet”) skulle prövas av EU domstolen. Norwegian påstod vidare att det nu allmänt vilandeförklarades mål både i Holland och England i avvaktan på EU domstolens viktiga avgörande i van der Lans-målet.

Det visade sig vid en närmare granskning att van der Lans målet kom från en ensam underrättsdomare i domstolen i Amsterdam samt att de frågor som ställts till EU domstolen antingen redan har besvarats genom EU domstolens tidigare praxis eller är hypotetiska frågor som EU domstolen inte kommer  att besvara. Det visade sig vidare att Norwegians uppgifter om omfattande vilandeförklaringar också var direkt felaktiga. Endast ett fåtal flygbolag brydde sig om att ens yrka vilandeförklaring och endast ett ytterst fåtal mål vilandeförklarades. Inte ens på domstolen i Amsterdam vilandeförklarades det några mål , förutom av den domaren som hade dömt i van der Lans målet.

Den 30 december 2014 beslöt Attunda TR därför att Holmquistmålet inte skulle vilandeförklaras.

Som en följd av detta gav Norwegian upp den 14 januari och medgav kärandenas yrkanden. Av inlagan framgår att Norwegian  bedömde att det förelåg stor risk för att Norwegian skulle förlora Holmquistmålet och att Norwegian därför föredrog att medge kärandenas talan framför att efter huvudförhandling förlora målet och få en negativ dom emot sig.Även om Norwegian kallar detta ”ett processuellt medgivande” och inte ett medgivande i sak så kan någon annan slutsats rimligen inte dras än att även Norwegian nu anser att Huzardomen gäller i Sverige och EU och att det bränsleläckage som förevarit på det aktuella Euroatlantics flygplan, en Boeing 777-200, även om det var ovanligt, inte kan utgöra några extraordinära omständigheter som kan befria Norwegian från sitt ansvar från att utge förseningsersättning enligt EU Förordning 261/2004.

På grund av Norwegians medgivande har Attunda tingsrätt meddelat dom per den 22 januari 2015.

Med anledning av Norwegians medgivande och domen kontaktade undertecknad Norwegian den 14 januari och frågade om Norwegian nu var beredda att utge kompensation för flygförseningen även till de övriga numera 60 passagerarna på samma flyg som TRS Travelright företräder, däribland Charlotta Holmquists yngsta dotter Ellie, 3 år gammal, som flög med sin mamma och övriga familjen.

Norwegian vägrade dock att betala till övriga passagerare på flyget. Varför inte ens Charlotta Holmquists dotter Ellie skall få någon ersättning har Norwegian inte kunnat förklara.

På grund av Norwegians betalningsvägran skickades formellt kravbrev därför på nytt till Norwegian per den 16 janauri 2015.

Norwegian har därefter ej hört av sig varför stämningsansökan idag har inlämnats till Attunda tingsrätt.