Stor seger för TRS Travelright mot Norwegian vad gäller rättegångskostnader vid flygförsening

I ett nytt vägledande rättsfall mot Norwegian har Svea Hovrätt idag givit TRS Travelrights kunder rätt till ersättning för rättegångskostnader trots att TRS använder sig av affärsmodellen no win no fee.

20140727-101120-36680067.jpg

Svea Hovrätt har idag avgjort ett mål om rättegångskostnader där Norwegian har vägrat att betala rättegångskostnader med påståendet att TRS kunder inte har några verkliga rättegångskostnader i mål om flygförsening. Man undrar lite lätt om Norwegians jurister är läskunniga..

Av de allmänna villkoren hos TRS framgår av p 5 att:

Travelright förskotterar ombudskostnader
samt ansökningsavgifter i domstol. Vid framgång med
din/er talan äger Travelright tillgodogöra sig av
domstolen utdömda rättegångskostnader. För det
fall din/er talan slutligt skulle ogillas av domstol
kommer Travelright ej att belasta dig/er för
rättegångskostnader. Travelright kommer
då även att för din/er räkning bekosta
motpartens av domstolen utdömda rättegångskostnader.
Enligt Norwegian skulle detta betyda att en passagerare som anlitar TRS för att driva in hans/hennes ersättning för flygförsening aldrig skulle ha några kostnader för ansökningsavgift och ombud. Så Norwegian hävdar att om en passagerare som anlitat TRS vid en flygförsening inte skulle ha rätt till ersättning för kostnader om han vinner framgång med sitt krav mot Norwegian. Men om han skulle förlora så skulle Norwegian ha rätt till sina rättegångskostnader mot passageraren.
Ja, det vore väl en önskedröm för Norwegian..
Men Attunda tingsrätt tolkade villkoren rätt och gav passagerarna rätt till ersättning för rättegångskostnader. Och idag har Svea Hovrätt helt korrekt fastställt Attunda tingsrätts beslut.
Kommentar: Detta är en stor seger för flygpassagerarna och alla konsumentföretag som liksom TRS Travelright hjälper passagerare att få sin ersättning vid flygförsening  via no win no fee, dvs flygpassageraren betalar bara om han får ersättning från flygbolaget.

 

Måste jag anmäla mitt krav på ersättning för flygförsening inom en viss tid?

Måste jag anmäla mitt krav på ersättning för flygförsening inom en viss tid? Finns det någon skyldighet att reklamera ersättningskravet mot flygbolaget?

TRS Travelright Novair

Allmänna Reklamationsnämnden ARN tog överraskande några beslut i december 2015 där man ansåg att en passagerare har en skyldighet att reklamera mot flygbolaget att han anser sig ha ett krav på ersättning för flygförsening. I ett av besluten ansåg ARN att ett krav som framställts 1 år och 5 månader efter flygförseningen var framställt för sent. Preskriptionstiden, dvs den tid man senast kan framställa ett sådant här krav är 10 år och ARNs beslut har vare sig stöd av EU förordning 261/2004, EU praxis eller svensk lag eller rättspraxis.

I maj i år kom så Solna tingsrätt i en dom fram till att en passagerare måste reklamera senast 3 månader efter det försenade flyget för att ha kvar sin rätt till ersättning för flygförsening. Domen är överklagad till Hovrätten.

Reklamation kommer från köprätten och innebär att en köpare måste tala om för säljaren inom en viss tid att en vara är försenad eller felaktig på något sätt för att kunna göra gällande sina rättigheter mot säljaren. I en sådan situation är kravet på reklamation ganska naturlig för säljaren känner ju inte till om en vara är felaktig. Inom transporträtten har man normalt inte några krav på reklamation för här känner säljaren/flygbolaget redan till att flygresan varit försenad. Det behöver inte passageraren upplysa flygbolaget om.

Konsumentverket anser liksom jag att det inte kan ställas några reklamationskrav på en flygpassagerare och har nu stämt flygbolaget Novair och yrkar att de inte skall få ställa krav på reklamation mot sina passagerare. Stämningsansökan hittar du här.

Jag tror att utgången är ganska given. Det finns ingen skyldighet enligt svensk rätt för  en passagerare att reklamera sin rätt till ersättning för flygförsening. 

 

Vad har man för rätt till ersättning för flygersättning idag då SAS strejken tog slut igår?

Den fyra dagars pilotstrejken på SAS tog slut igår tisdag. Det kommer att råda problem för SAS med flygförseningar och inställda flyg åtminstone idag och imorgon. Vad har man för rättigheter som passagerare?

SAS strejken

Pilotföreningens strejk på SAS tog igår tisdag slut efter fyra dagar.  Men SAS kommer att ha fortsatta problem i vart fall idag och imorgon torsdag. Plan står på fel platser, prioritet måste läggas på att flyga hem charterresenärer mm.

Vad har man då för rättigheter om man idag eller imorgon antingen blir försenad med mer än 3 timmar, flyget blir inställt eller man får en denied boarding? Strejk räknas som en extraordinär omständighet men bara så länge strejken pågår. Av EU förordning 261/2004 p 15 framgår att en extraordinär omständighet föreligger för ett visst flygplan en viss dag. Vad gäller då dagen efter strejken är avblåst? EU domstolen har i rättsfallet Finnair Oyi v Timy Lassooy, mål c-22/11, avgjort frågan. Den 28 juli 2006 genomförde personalen på flygplatsen i Barcelona en strejk. Lassooy var bokad hem till Helsingfors kl 11.40 den 30 juli dvs 2 dagar senare men fick istället åka hem kl 21.40 samma dag med ett extra insatt plan. EU domstolen fann att den extraordinära omständighet i form av strejk den 28 juli 2006 som ledde till omdisponering av Finnairs flygtrafik den 30 juli inte befriade Finnair från att utge ersättning flygförsening med 400 euro till Lassoy på grund av strejken den 28 juli.

Skulle man därför bli drabbad av en försening längre än 3 timmar, flyget blir inställt eller man får en denied boarding och detta beror på störning av SAS flygtrafik på grund av strejken så skall SAS utge ersättning med 250-600 euro beroende på vart man reser och resans längd.

Man har även rätt till assistans i form av mat och dryck och eventuellt hotell logi samt rätt till ett telefonsamtal eller email. Man har vidare rätt att kunna avboka sin flygbiljett och få tillbaka priset för biljetten inom 7 dagar eller rätt att begära att få bli ombokad till en senare flight till sin destinationsort snarast möjligt. Flygbolagen brukar hävda att deras ansvar bara sträcker sig till ombokning på egna flyg men deras ansvar sträcker sig längre och även till ombokningar med andra flygbolag. Om det inte finns några andra flighter med SAS så kan man boka om med andra flygbolag och betala den resan själv. Sedan kan man begära ersättning från SAS.

 

Pilotstrejk på SAS vilka är dina rättigheter som passagerare?

Pilotstrejk på SAS vilka är dina rättigheter som passagerare? Har du rätt till ersättning för flygförsening?

Strandsatta passagerare pga pilotstrejk på SAS

Pilotföreningens strejk på SAS är inne på fjärde dagen. Vad har du för rättigheter som flygpassagerare? Strejk och även strejk bland egen personal anses utgöra extraordinära omständigheter. Du kan därför inte kräva någon förseningsersättning. Men flygbolaget har dock ett ansvar enligt artikel 8 och 9 i EU förordningen 261/2004 dels för assistans vilket innebär att du har rätt till mat och dryck och eventuellt hotell logi samt rätt till ett telefonsamtal eller email. Men du har även rätt till att kunna avboka din flygbiljett och få tillbaka priset för biljetten inom 7 dagar eller du har rätt att begära att få bli ombokad till en senare flight till din destinationsort snarast möjligt. Flygbolagen brukar hävda att deras ansvar bara sträcker sig till ombokning på egna flyg men deras ansvar sträcker sig längre och även till ombokningar med andra flygbolag. Om det inte finns några andra flighter med SAS så kan du boka om med andra flygbolag och betala den resan själv. Sedan kan du begära ersättning från SAS. Glöm inte att spara kvittot.

Radarfel på Arlanda, vad har du för rättigheter som passagerare?

Radarfel på Arlanda ledde idag till att hela Arlanda och Bromma stannade. Vad har du för rättigheter som passagerare?

Arlanda

Idag har jag själv suttit på Arlanda drabbad av flygförsening hela dagen. Jag boardade vid 11 tiden och fick sitta i kabinen i över 2 timmar tills min flight blev cancellerad. Flygplatsen fick problem med flygradarn och all trafik i luftrummet avstannade. Vad har jag då för rättigheter som flygpassagerare? Att radarn går sönder kan inte anses vara flygbolagets fel. Jag kan därför inte kräva någon förseningsersättningextraordinära omständigheter förelåg. Men flygbolaget har dock ett ansvar enligt artikel 8 och 9 i EU förordningen 261/2004 dels för assistans vilket innebär att jag har rätt till mat och dryck och eventuellt hotell logi samt rätt till ett telefonsamtal eller email. Men jag har även rätt till att kunna avboka min biljett och få tillbaka priset för biljetten inom 7 dagar eller jag har rätt att begära att få bli ombokad till en senare flight till min destinationsort snarast möjligt. Flygbolagen brukar hävda att deras ansvar bara sträcker sig till ombokning på egna flyg men jag anser att deras ansvar sträcker sig även till ombokning med andra flygbolag.

Nu är jag ombokad med mitt flygbolag imorgon bitti men står på standby. Vi får se hur det går imorgon..

 

Primera förlorade i Danmarks Högsta Domstol ang tekniskt fel och flygförsening

Primera förlorade i Danmarks Högsta Domstol ang frågan om huruvida tekniskt fel som orsakat flygförsening kan anses utgöra så kallade “extraordinära omständigheter”

TRS Travelright Primera Air

Danmarks högsta domstol har idag i två mål avgjort frågan om tekniskt fel kan anses utgöra extraordinära omständigheter enligt EU Förordning 261/2004. Cirka två tusen resenärers krav på ersättning pga av flygförsening har vilandeförklarats i danska domstolar i avvaktan på dessa avgöranden. Primera förlorade idag i båda målen.

I det första målet Sag 39/2015  som avsåg tekniskt fel ang elektriska kontakter som indikerar inställningen av flaps på flygplanets vingar ansåg domstolen att Primera redan 2009 hade informerats av Boeing om att det fanns en nyutvecklad kontakttyp som var mer korrosionshärdig. Primera valde dock 2010 att inte byta ut kontakterna.

Domstolen ansåg därför att detta inte kunde röra sig om extraordinära omständigheter då det i detta begrepps natur ligger att det skall handla om något oförutsett. Här hittar man domen i fulltext.

I det andra målet, Sag 41/2015 var det tekniskt fel i form av en otäthet runt tanklocket på vingens undersida. Boeing kände till problemet men hade inte informerat Primera. Ej heller hade danska luftfartsmyndigheter ställt krav på utbyte av tanklocken. Felen var därför oförutsedda.

Domstolen hänvisar dock till den stränga praxis ang tekniska fel som utarbetats av EU domstolen, först med rättsfallet Wallentin Hermann från 2008 samt nu med det senaste rättsfallet Van der Lans från september 2015. Rättsfallen undantar i princip endast rena fabrikationsfel. Domstolen fann därför att bränsleläckaget uppstått i Primeras normala verksamhet och även legat inom Primeras faktiska kontroll. Bränsleläckaget kunde därför inte anses vara extraordinära omständigheter.  Här hittar man domen i fulltext.   

Kommentar: enligt min mening var utgången väntad med tanke på den praxis som på senare tid har utvecklats med Huzar domen från England 2014 och nu Van der Lans domen från september 2015. Nu kvarstår bara tekniska fel orsakade av rena fabrikationsfel eller sabotage där flygbolagen kan gå fria.

Även arbetsgivare kan få ersättning vid flygförsening enligt Montrealkonventionen 1999

Enligt ett nytt rättsfall från EU domstolen så kan även arbetsgivare nu få ersättning vid flygförsening enligt Montrealkonventionen 1999

photo-1428908728789-d2de25dbd4e2

Den 17 februari kom avgörandet i C-429/14 från EU domstolen, Air Baltic Corporation AS vs Lietuvos Respublicos specialiuju tyrimu tarnyba

Montrealkonventionen 1999 är den internationella konvention som reglerar flygpassagerares rättigheter gentemot flygbolaget vid död, kroppsskada, flygförsening av passagerare, bagage och gods samt förlust och skada av bagage och gods. Vad gäller flygförsening så kan en passagerare få ut maximalt 4150 SDR (Special Drawing Rights) eller cirka 49.000 kr förutsatt att han kan bevisa sin skada. Såväl Sverige som alla EU länder och EU som överstatlig organisation har antagit Montrealkonventionen. EU förordningen 261/2004 är en specialreglering som ger en flygpassagerare rätt till schablonersättningar mellan 250-600 euro vid cancellerade och försenade flyg samt denied boarding. 

Det intressanta med det nya rättsfallet är att det utökar ansvaret för flygbolagen. Tidigare har bara flygpassageraren kunnat få ersättning. Nu har ansvaret utökats till flygbolagets avtalspart, i detta fallet den arbetsgivare som köpt flygbiljetter till sina anställda. Då arbetstagarna/flygpassagerarna drabbades av flygförsening så fick deras arbetsgivare ut ersättning för de merkostnader som flygförseningen orsakat arbetsgivaren i form av extra dagtraktamenten plus sociala avgifter på 338 euro.

 

Kan ersättning enligt Montrealkonventionen avräknas från flygförseningsersättning?

Kan ersättning enligt Montrealkonventionen avräknas från flygförseningsersättning? ARN har i en rad avgöranden avgjort detta.

logo_arn

Den konvention som reglerar passagerares rättigheter mot flygbolaget för dödsfall och personskada, försening, försening och skada på bagage samt försening och skada på flygfraktgods heter Montrealkonventionen 1999. Montrealkonventionen gäller som lag i Sverige och inom EU. Ersättning för passagerarförsening enligt Montreal kan utgå till ett belopp om ca max 50.000 kr. Men då måste passageraren kunna bevisa sin individuella skada. Ersättningen enligt 261/2004 på 250, 400 eller 600 euro är schablonersättningar och någon skada behöver inte visas. Men om en passagerare får ersättning för försening enligt Montrealkonventionen så kan avräkning i vissa fall ske enligt artikel 12, p 1 261/2004 vid beräkning av ersättning enligt 261.

ARN har nu avgjort ett par ärenden för att klargöra hur avräkning skall ske.

I ärendet 2014-11278 hade två passagerare rest med Norwegian från Stockholm till Los Angeles. De krävde ersättning med 1200 euro enligt 261 men även kompensation 800 kr för en förutbetald hotellnatt som inte kunde utnyttjas på grund av flygförseningen. Norwegian bestred kraven. Allmänna Reklamationsnämnden kom fram till att passagerarna hade rätt till ersättning med 1200 euro men fann även att de hade rätt till ersättning med 800 kr enligt Montrealkonventionen. Men någon avräkning av de 800 kr tilläts inte då skadan i form av förlust av en hotellnatt inte är av samma natur som tidsspillan enligt 261.

I ärendet 2015-01470 hade två passagerare drabbats av försening med SAS från Göteborg till Svalbard. De krävde ersättning med 800 euro enligt 261 men även skadestånd med totalt 25948 kr för hotell, måltider och bussresor, förlorad arbetsförtjänst samt tre dygns förlorad kryssning. ARN rekommenderade ersättning alla delar förutom för förlorad arbetsförtjänst som ej ansågs visad. Vad gäller avräkning enligt artikel 12, p 1 261/2004 så kom ARN fram till att då inget av skadestånden rörde tidsspillan så var de ej av samma natur som ersättning enligt 261 varför avräkning ej tilläts.

 

Kan ersättning från researrangören för flygförseningen avräknas från ersättningen från flygbolaget?

Kan ersättning från researrangören för flygförseningen avräknas från ersättningen från flygbolaget? ARN har i ett antal beslut avgjort frågan om avräkning kan ske och i sådant fall för vad.

logo_arn

Av artikel 12, 1 p EU förordning 261/2004 framgår att:

Tillämpningen av denna förordning påverkar inte en passagerares rätt till ytterligare kompensation. Kompensation som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan kompensation.

ARN har nu i en rad avgöranden avgjort hur denna artikel skall tolkas och tillämpas.

För det första har man fastslagit att avräkning kan ske åt båda hållen, dvs oavsett om ersättning har utgivits av flygbolaget eller researrangören. Den fråga som i normalfallet kommer upp är att researrangören har givit ett dagsavdrag för de dagar som semestern har förkortats för passageraren på grund av flygförseningen. Detta avdrag vill en del flygbolag dra av från kompensationen för flygförseningen enligt 261/2004.

Allmänna reklamationsnämnden har dock i två avgöranden (Änr 2015-03046 och 2015-03858) kommit fram till att för att avdrag skall få göras så måste det röra sig om ersättning för skada av samma natur dvs tidsspillan. Om passageraren har fått ett prisavdrag för förlorade semesterdagar så kan sådan ersättning därför inte avräknas från ersättning för flygförsening enligt 261/2004.

 

 

 

Nya flygavgöranden från ARN, måste man som passagerare reklamera förseningen till flygbolaget?

ARN har i slutet av december 2015 kommit med ett antal nya intressanta avgöranden. Bland annat har frågan om reklamation varit uppe för förnyad diskussion och avgörande. ARN anser nu att  reklamation måste göras inom skälig tid samt att ett krav som framställts 1 år och 5 månader efter flygningen ansågs ha gjorts för sent. 

logo_arn

ARN avgjorde ett ärende den 25 augusti 2014 (Änr 2013-08404) där man utan stöd i vare sig lag eller praxis ansåg att reklamation krävs samt att ett krav för ersättning för flygförsening som framförts av passageraren 4,5 år efter flygningen inte hade framförts inom skälig tid. Avgörandet togs med minsta möjliga majoritet. Av nämndens 5 ledamöter förklarade sig 2 skiljaktiga.

Allmänna reklamationsnämnden har nu tagit 3 nya beslut (Änr 2015-01750, 2014-11365 och 2015-01820), alla skiljaktiga, där man återigen har fastslagit att reklamation krävs samt att krav som har framställts 6 år, 2 år och 2 månader och till och med så sent som 1 år och 5 månader efter flygningen ansågs ha skett för sent.

Enligt min mening är ARN nu ute på väl hal is när man utan stöd i vare sig lag eller rättspraxis tolkar en EU rättsakt som 261/2004 till konsumenten/passagerarens nackdel. 261/2004 är ju en skyddslagstiftning till förmån för passagerarkollektivet.

Enligt min mening borde en lämplig avvägning kunna vara att man strök reklamationsskyldigheten men tillämpade specialpreskriptionen på 3 år i konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Dvs att kravet måste framställas senast 3 år efter flygningen. Detta skulle även bli en lösning i harmoni med de flesta andra EU länder där man har en 3 årig preskription på små fordringar.

Konsumentverket förklarade sig skiljaktigt i de nya ARN avgörandena och jag har redan varit i kontakt med ansvariga tjänstemän på myndigheten och begärt att Konsumentverket driver ett fall upp till Högsta Domstolen så att vi får vägledande praxis på området. Det kan inte vara rimligt att alla flygpassagerare skall behöva leva i ovisshet om vad som gäller. Jag avvaktar Konsumentverkets svar.