Primera förlorade i Danmarks Högsta Domstol ang tekniskt fel och flygförsening

Primera förlorade i Danmarks Högsta Domstol ang frågan om huruvida tekniskt fel som orsakat flygförsening kan anses utgöra så kallade “extraordinära omständigheter”

TRS Travelright Primera Air

Danmarks högsta domstol har idag i två mål avgjort frågan om tekniskt fel kan anses utgöra extraordinära omständigheter enligt EU Förordning 261/2004. Cirka två tusen resenärers krav på ersättning pga av flygförsening har vilandeförklarats i danska domstolar i avvaktan på dessa avgöranden. Primera förlorade idag i båda målen.

I det första målet Sag 39/2015  som avsåg tekniskt fel ang elektriska kontakter som indikerar inställningen av flaps på flygplanets vingar ansåg domstolen att Primera redan 2009 hade informerats av Boeing om att det fanns en nyutvecklad kontakttyp som var mer korrosionshärdig. Primera valde dock 2010 att inte byta ut kontakterna.

Domstolen ansåg därför att detta inte kunde röra sig om extraordinära omständigheter då det i detta begrepps natur ligger att det skall handla om något oförutsett. Här hittar man domen i fulltext.

I det andra målet, Sag 41/2015 var det tekniskt fel i form av en otäthet runt tanklocket på vingens undersida. Boeing kände till problemet men hade inte informerat Primera. Ej heller hade danska luftfartsmyndigheter ställt krav på utbyte av tanklocken. Felen var därför oförutsedda.

Domstolen hänvisar dock till den stränga praxis ang tekniska fel som utarbetats av EU domstolen, först med rättsfallet Wallentin Hermann från 2008 samt nu med det senaste rättsfallet Van der Lans från september 2015. Rättsfallen undantar i princip endast rena fabrikationsfel. Domstolen fann därför att bränsleläckaget uppstått i Primeras normala verksamhet och även legat inom Primeras faktiska kontroll. Bränsleläckaget kunde därför inte anses vara extraordinära omständigheter.  Här hittar man domen i fulltext.   

Kommentar: enligt min mening var utgången väntad med tanke på den praxis som på senare tid har utvecklats med Huzar domen från England 2014 och nu Van der Lans domen från september 2015. Nu kvarstår bara tekniska fel orsakade av rena fabrikationsfel eller sabotage där flygbolagen kan gå fria.

Postad i Uncategorized