Stor seger för flygpassagerarna vid flygförsening orsakad av tekniskt fel

I maj i år höll EU-domstolen huvudförhandling i målet C. van der Lans v KLM. Domen skulle meddelas nu på torsdag den 18 september. Målet rör flygbolags ansvar för flygförsening orsakad av tekniska fel. KLM har dock återkallat sin talan och målet kommer nu att avskrivas.

Norwegian delay

Jag kommenterade van der Lans den 26 februari i år. Förra året i november kom UKs högsta domstol med sitt beslut att inte ta upp målet Jet2.com v Ronald Huzar då den ansåg att rättsfrågorna redan hade avgjorts av EU-domstolen genom rättsfallet Wallentin-Hermann. I Huzar målet ansåg man att tekniska fel på flygplan, som vid inspektion och underhåll inte har upptäckts och inte heller vid en skälig grad av inspektion och underhåll borde ha upptäckts inte  utgjorde en extraordinär omständighet. 

Flygbolagen har försökt att utmana Huzardomen genom van der Lans-målet.  Många har dock ansett, däribland jag, att det inte var sannolikt att van der Lans-målet skulle komma att  tillföra några avgörande klarlägganden om rättsläget. Flera av de frågor som den hänskjutande domstolen ställde i sin begäran om förhandsavgörande var redan avgjorda av EU-domstolen, genom Wallentin-Hermann eller andra avgöranden rörande Förordningen. Vidare har EU-domstolen vid upprepade tillfällen fastslagit att en begäran om förhandsavgörande från en nationell domstol kan avvisas om det är uppenbart att den begärda tolkningen av gemenskapsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för tvisten i målet vid den nationella domstolen eller då frågorna är hypotetiska. Flera av den hänskjutande domstolens frågor föreföll sakna samband med de verkliga omständigheterna i den underliggande tvisten och/eller var hypotetiska.

Nu har tydligen KLM fått kalla fötter och varit oroliga för att EU-domstolen ytterligare skulle skärpa flygbolagens ansvar för flygförsening orsakad av tekniskt fel. Bolaget har därför återkallat sin talan.

 

Postad i Uncategorized